Dresco tube solutie wit 10 ml

Hoeveel á heb je nodig?

m2
Neem contact op

Kunnen we je helpen?

We kunnen producten vaak opnieuw bestellen.

 • Gratis bezorging vanaf 100.-
 • Binnen 2 uur ophalen in de winkel
 • Spaarpunten op je Hubo pas
 • Hubo helpt met kennis van de producten
 • Thuisbezorgd door de winkel
 • Binnen 2 uur ophalen in de winkel
 • Spaarpunten op je Hubo pas
 • Hubo helpt met kennis van de producten

Om prijzen en voorraad te bekijken, is het nodig om eerst een vestiging te kiezen.

Momenteel kan dit product niet besteld worden.

Vlug weer de weg op met deze sneldrogende bandenplak van Dresco.

Eigenschappen

EAN
8711293444397
Inhoud consumentenverpakking
1 stuks
Artikelnaam
Tube lijm
Afmetingen
13,9x9,1x2,6 cm
Inhoud
10 ml
Kleur
Wit

 • Je hebt nog geen winkel gekozen
 • Kies een winkel voor de actuele voorraad en prijs

Veiligheidsaanwijzingen

WaarschuwingWaarschuwingWaarschuwing

Signaalwoord

Gevaar

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)

 • Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken.
 • Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
 • Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 • Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • Achter slot bewaren.
 • De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
 • Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
 • Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • In geval van brand: blussen met watermist, schuim, droge chemische stof of koolstofdioxide.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Waarschuwingen (H-zinnen)

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.